ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘ (ರಿ)

ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಿರು ಉದ್ಯಮ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ತರಬೇತಿ ಹಾಗೂ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಅರ್ಜಿ ದಿನಾಂಕ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ

ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಿರು ಉದ್ಯಮ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ತರಬೇತಿ ಹಾಗೂ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಅರ್ಜಿ ದಿನಾಂಕ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ